Andree - Advokátní a insolvenční kancelář, s.r.o.

Právní služby

Nabízíme komplexní právní podporu v různých oblastech, abychom Vám umožnili účinně reagovat na široké spektrum vašich právních potřeb.

Druhy právní pomoci

Právní poradna
Právní rozbory
Zastupováním klienta
před soudy všech stupňů, orgány veřejné správy a samosprávy
Občanské právo
 • sepis smluv týkajících se převodu nemovitostí
 • sepis smluv o převodu vlastnictví movitých věcí, půjčky
 • rozvodová agenda včetně vypořádání společného jmění manželů
 • sousedské právo
 • bytové právo - nájem a podnájem - družstevní byty, nájem a podnájem nebytových prostor
 • zajištění pohledávek, úschovy listin a peněz
 • občanská sdružení
 • náhrady škod
Obchodní právo
 • všeobecná právní pomoc firmám
 • sepis obchodních smluv
 • směnečné právo
Rodinné právo
 • úprava styku rodičů s nezletilými dětmi
 • žaloby na výživné a úpravu styku s dětmi
Trestní právo
 • porady a obhajoba v trestním a přestupkovém řízení
 • zastupování poškozených při vymáhání náhrady škody - adhezní řízení
Autorské právo
 • smlouvy podle autorského zákona
Exekuce
 • vymáhání pohledávek
 • návrhy na provedení exekuce - spolupráce s exekutory
 • zastupování a právní pomoc dlužníkům
Insolvenční řízení
 • sepis návrhů
 • činnost insolvenčního správce
Rozhodčí řízení
 • zastupování v řízení
 • výkon funkce rozhodce